Seo na rudaí nár éirigh leo éalú ó m'fhillteán dréachtaí, agus cúpla rud fánach eile le cois...

Eoin P. Ó Murchú ag caint i gceanncheathrú Twitter faoi na meáin shóisialta agus an Ghaeilge.

Wednesday, 21 July 2021

Caoilfhionn Nic Pháidín á cur faoi agallamh ag Máire Ní Annracháin maidir leis an bhfoilsitheoir Cois Life.

(Crochaim an t-agallamh anseo le go mbeidh teacht air. Rinne mé an t-agallamh seo a thras-scríobh sa bhliain 2015 agus ós rud é gur tháinig dream ó Leabharlann UCD chugam sa bhliain 2021 á lorg, 6 bliana tar éis dom an obair a dhéanamh shíleas gur den chríonnacht é a shábháil anseo. Más mian leat go mbainfinn an t-ábhar abair liom)


Agallamh: Caoilfhionn Nic Pháidín

Is dócha gur mé fhéin agus an Dr Seán Ó Cearnaigh a chuir Cois Life ar bun sa bhliain 1996 ach gan dabht do bhí an bheirt againn ar bhealaí éagsúla ag plé le cúrsaí foilsitheoireachta roimhe sin agus go háirithe sna blianta beaga roimhe sin do bhíomar ag plé le foilsitheoireacht leabhar faoi bhrat Comhar Teoranta mar do bhí deich mbliana caite agamsa i mbun eagarthóireachta ar an iris agus ag plé le gnóthaí a bhain le Comhar, agus ag tráth áirithe theastaigh uathu cúpla leabhar a fhoilsiú nó do bhí an smaoineamh againn go bhféadfaí a leithéid a dhéanamh agus bhíos fhéin agus Seán ag plé leis ach fé bhrat Comhar ba saghas, cad a thabharfainn air, mionghéag den ghnó a bhí ann agus bhí fonn orainn go háirithe leabhair faoi leith, do theastaigh uaimse eagrán de Séadna a chur amach a bheadh dírithe go háirithe ar an óige is a bheadh deas tarraingteach agus mar sin de agus theastaigh uainn ealaín dhaite a chur ann agus é a phriontáil daite rud a bhí thar a bheith costasach ag an am san agus ar ndóigh, ní hé is nach raibh spéis ag Comhar ann ach níorbh acmhainn do Comhar a bheith ag plé leis sin más ea do shocraíomar go mbunóimis ár ngnó fhéin seachas a bheith díreach ag plé le, a bheith mar eireaball ar ghnó eile agus a bheith ag plé le coistí a raibh spriocanna agus rudaí eile ina gceann acu, so sin é a bhí i gceist leis an gcomhlacht a bhunú mar níor theastaigh uainn a bheith ag plé le cúrsaí airgid agus le clódóirí is mar sin gan struchtúr ceart comhlachta a chur ann agus, bhí sé i gceist againn ón tús, is dócha, saghsanna éagsúla foilsitheoireachta a dhéanamh agus an chéad dá leabhar a chuireamar amach ab ea Séadna agus Dúchas na Gaeilge le Maolmhaodhóg Ó Ruairc so bhí sé i gceist againn, méid áirithe, díriú ar chúrsaí acadúla freisin ach is dócha go bhféadfaí a rá gur foilsitheoirí ginearálta muid, go mbímid ag plé le nithe éagsúla, le cúrsaí litríochta, cúrsaí faisnéise, cúrsaí acadúla agus beagán áirithe teideal do dhaoine óga, ceann nó dhó sa bhliain, b'fhéidir.

[2.13]

Do cheapamar ag an am san nach n-éireodh linn an obair a theastaigh uainn a dhéanamh, a dhéanamh i gcomhar le haon cheann de na comhlachtaí a bhí ann ag an am, mar is dócha go raibh, bhí sórt comhthéacs na foilsitheoireachta beagán éagsúil ag an am sin, is dócha, bhuel bhí Sáirséal agus Dill imithe b'fhéidir le deich mbliana nó cúig bliana déag roimhe sin, dhúnadar san in 1981 is dóigh liom, agus do bhí Cló Iar-Chonnacht ann, bhíodar san réasúnta nua ach is plé den chuid is mó le hábhar Gaeltachta agus le ceol a bhí siad agus tá an dá ghné sin fós ana-láidir ina gcuid foilseachán. Bhí An Clóchomhar ann ach dírithe ar na leabhartha taighde agus acadúla agus laistigh de mhúnla faoi leith bhí an chuma chéanna orthu agus theastaigh uainn ón tús is dócha díriú air, bhíomar ag féachaint ní hamháin ar ábhar na leabhar ach ar dhearadh agus chur i láthair na leabhar freisin mar do bhí sórt cúlra áirithe agamsa ins an obair sin mar chaitheas cúpla bliain ag obair, nuair a thosaigh mé ag obair, bhíos ag obair sa Ghúm agus do bhí tuiscint, ní thabharfainn tuiscint ana-dhomhain, ach tuiscint cuibheasach fairsing agam ar na gnéithe éagsúla de ghnó na foilsitheoireachta agus bhíomar ag iarraidh leabhartha a chur ar fáil a bheadh tarraingteach agus mealltach agus a mbeadh caighdeán ard cur i láthair ag baint leo.

Bhuel do cheapamar go raibh saol na foilsitheoireachta i nGaeilge cuibheasach bríomhar, cé go raibh an bhéim ar fad ag an am agus méid áirithe go fóill ar tháirgeadh ábhar, go háirithe an uair sin agus bhí cúis ana-phraiticiúil leis mar do bhíodh scéimeanna, an scéim deontais ag an am san bunaithe go huile is go hiomlán ar líon na bhfocal sa leabhar, agus do bhí daoine ag comhaireamh na bhfocal ins na leabhartha go dtí lár na nóchaidí, adéarfainn, do bhí an córas céanna fós i bhfeidhm más ea dá gcuirfeadh údar úrscéal ar fáil a raibh céad míle focal ann ní raibh aon eagarthóir chun é sin a a ghearradh siar mar bhí níos mó airgid le gnóthú as leabhar mór toirtiúil ná as leabhar beag bídeach agus do bhí an bhéim, bhí an-iomarca béime ar an ábhar a chur idir dhá chlúdach agus, bhíos chun a rá, é a chur amach, é a chur i gcló b'fhéidir, agus tá an-chuid gnéithe eile ar gá agus ar chóir cúram a dhéanamh dóibh ar nós na margaíochta agus poiblíocht agus mar sin agus tá easnamh, is fíor go bhfuil easnamh ana-mhór sa réimse sin, bhí agus tá, tá go fóill.

[4.51]

Do tháinig athruithe cinnte is dócha go rabhadar san ag eascairt go príomha as na hathruithe sochtheangeolaíochta a bhaineann le cúrsaí na Gaeilge féin mar nuair a chuireamarna chuige i dtosach báire do bhí ag an am san, do bhí an litríocht, abair, i gceartlár na gcúrsaí tríú leibhéal, do bhí caighdeán réasúnta maith ag céimithe áirithe a bhí ag teacht amach agus do bhí daoine in ann, abraimis sa dara bliain, sa tríú bliain, bhí daoine inniúil ar úrscéalta cearta a léamh. Nuair a deirim ceart, níl a leithéid de rud is ceart is mícheart i gcúrsaí liteartha ach úrscéalta, b'fhéidir le struchtúr nach mbeadh loighciúil nó réadúil ar fad, agus bunaithe ar chúrsaí teanga a bheadh cuibheasach saibhir agus bhí daoine sásta an dua agus an dúshlán sin a chur rompu féin ach de réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh, mar is eol do chách tá an scéal sin athraithe, tá cúrsaí litríochta, cúrsaí léitheoireachta imithe ar gcúl go mór, agus tá na caighdeáin Ghaeilge, mar gheall ar go bhfuil níos daoine ag dul ar an tríú leibhéal, is athrú sóisialta é sin, cinneadh atá déanta agus atá go maith ar a lán lán bealaí, ach déanaim amach go bhfuil saothrú na Gaeilge ar ardréim thíos leis sin, cuid mhaith. Más ea do bhí, tá sé níos deacra in aghaidh an lae margadh a aimsiú do shaothair mhaithe liteartha go háirithe, bhuel, is dócha, prós agus filíocht, ach go háirithe sa phrós.

Bhuel is dócha i gcúrsaí na Gaeilge caithfear a aithint ó thús aimsir na hathbheochana ní rud nua é seo, ó thús aimsir na hathbheochana tá saothrú na litríochta comhaimseartha agus foilsitheoireacht na Gaeilge cónasctha go huile is go hiomlán leis na margaí oideachais tríd is tríd. Má chuireann tú iad san go leataobh fiú amháin le tacaíocht stáit is ar éigean gurbh fhiú do scríbhneoirí a bheith ag scríobh ná do fhoilsitheoirí a bheith ag foilsiú, ní ceist airgid amháin é, ach mara gceannóidh ach 90 duine úrscéal conas is féidir an cás a dhéanamh gur chóir dúinn é sin a dhéanamh. Nárbh fhearr don duine b'fhéidir just é a scríobh agus é a fhágaint ar an mbord. Tá an cheist sin ann, do bhí sé i gceist nuair a bhí an t-Athair Peadar ag iarraidh leabhartha a fhoilsiú. Is dóigh liom gur léigh mé in Fáinne an Lae 1898 go ndúirt Conradh na Gaeilge go mbeidís sásta an bille cló a ghlanadh do pé leabhar, Séadna nó pé leabhar ach nach nglanfaidís aon bhille dó ina dhiaidh sin mara mbeadh an leabhar ar chúrsa éigin. So tá an dá rud, agus tuigim go huile is go hiomlán go mbaineann ollscoileanna le traidisiún i bhfad níos leithne agus níl aon locht ar chúrsa Gaeilge b'fhéidir nach mbeadh ag plé beag ná mór leis an bhfichiú haois ach ag an am céanna ní mór margadh éigin a bhaint amach. Ní haon chabhair é, ní haon tseirbhís é d'údair na Gaeilge leabhar a fhoilsiú agus dul ar ais go dtí an t-údar sin an samhradh ina dhiaidh sin agus a rá nár díoladh ach 5 chóip fhichead. Is ábhar díomá é sin do gach duine más sin a tharlaíonn. Ní tharlaíonn sé chomh minic sin ach tarlaíonn sé.

Tá roinnt gradam agus comórtas ar fáil, abair, do chúrsaí foilsitheoireachta agus do chúrsaí leabhar. Tá comórtais an Oireachtais ann agus is cinnte gur cuidiú agus spreagadh d'údair iad. Níl fhios agam an gcuireann gradam i gcás na Gaeilge leis an margadh an oiread sin mar a tharlódh i mBéarla nuair a fhaigheann daoine an Booker Prize nó duais PEN nó pé rud. Ansan tá chomh maith ina theannta sin tá gradam leabhar na bliana. Bhí an Foras á mhaoiniú sin sórt, tríd an Oireachtas ach tá sé fógartha acu i mbliana go bhfuil gearradh siar le déanamh air sin, ní bheidh sé ann gach bliain feasta, bliain amháin beidh leabhartha do dhaoine fásta an chéad bhliain eile leabhartha do dhaoine óga, más ea d'fhéadfadh leabhar a bheith ar an margadh bliain go leith sara mbeadh deis aige cur isteach ar a leithéid sin, agus is trua sin mar ar a laghad do bhí gearrliosta ag baint leis sin agus bhí duaiseanna cuibheasach maith, rud a thug, is dócha, spreagadh ar leith don údar agus don bhfoilsitheoir mar is beag airgead a fhaigheann na foilsitheoirí in aon áit nach bhfuil luaite le rud éigin faoi leith. Má fhaigheann tú deontas ón gComhairle Ealaíon nó ón bhForas bíonn gach aon phingin de curtha síos i mbosca áirithe agus ní mór duit cloí leis sin, a bheag nó a mhór, nó cead a fháil athrú a dhéanamh air ach má fhaigheann tú gradam cúpla míle euro tá tú in ann, b'fhéidir, rud éigin a dhéanamh nach raibh ar do chumas a dhéanamh nó díreach éascaíonn sé cúrsaí airgeadais mar tá sé ana-dheacair maireachtaint ó lá go lá ag plé le foilsitheoireacht na Gaeilge fiú sa lá inniubh.

[10.16]

Tá feabhas beag ar chúpla gné den bhfoilsitheoireacht is dócha le roinnt blianta, nuair a thosaíomarna amach mé fhéin agus Seán agus abair Stiofán Ó hAnnracháin agus daoine den tsórt sin do bhí an obair ar fad ar siúl, go huile is go hiomlán, san oíche agus ag an deireadh seachtaine agus do bhí Cois Life sa chás san go dtí trí bliana ó shin creid é nó ná creid, I mean tá an comhlacht ann le fiche bliain agus is ó thús 2013, mí Eanáir 2013 a bhí an chéad fhostaí ag an gcomhlacht, tá an cur chuige nó an leagan amach beagán níos gairmiúla ón dtaobh san is é sin go bhfuil oifig agus duine ann agus mar sin agus tá a leithéid céanna ag Cló Iar-Chonnacht. Tá roinnt áirithe daoine fostaithe acu san ach ar ndóigh ní le foilsitheoireacht na Gaeilge ar fad atá siad sin fostaithe tá siad ag plé le cúrsaí ceoil agus gnóthaí eile freisin ach tá sé deacair, tá an bhéim i gcónaí ann agus tuigim fhéin nuair atá tú ag plé le cúrsaí deontas stáit agus a leithéid ní féidir a bheith ag caitheamh airgead an phobail gan é a bheith nasctha le toradh faoi leith ach tá an bhéim ar fad agus bíonn na tréimhsí ama thar a bheith gearr rud nach n-oireann do fhorbairt na foilsitheoireachta, mar shampla ní bhíonn fhios agat go dtí tús na bliana cén t-airgead a bheidh agat, agus ní mór dó a bheith caite i Mí Dheireadh Fómhair, tús na Samhna, más sea i gcúrsaí foilsitheoireachta bíonn daoine ag obair, ní mór duit a bheith, ní mór duit na saothair a bheith coimisiúnaithe agat le haghaidh 2016, 2017 ag an bpointe seo, mar sin bíonn airgead caite roimh réidh mar a déarfá. Mara mbeadh an foilsitheoir cuid éigin den ualach sin a sheasamh é fhéin nó í fhéin nó an comhlacht ní éireodh le daoine é a dhéanamh. Ní haon ghnó go bhféadfadh duine léimt isteach ann go tapaidh agus níor mhór duit chun tosnú amach roinnt mhaith mílte euro a bheith agat fiú chun tosú amach ar scála beag mar bheadh an t-airgead caite b'fhéidir bliain nó bliain go leith nó sé mhí sula mbeadh aon rud ag teacht thar n-ais chugat agus ar ndóigh tá, tá cúrsaí díolacháin agus cúrsaí margaíochta buailte go holc le tamall de bhlianta chomh maith tá cúlú mór tarlaithe ansin cé go bhfuil casadh áirithe ann b'fhéidir i mbliana.

Is dócha, an cheist mhór, cad as a dtagann na leabhair nó conas a roghnaítear iad. Tagann roinnt áirithe leabhar isteach chugainn mar a thagann chuig doras gach aon fhoilsitheora agus cuirimid fáilte rompu san, tá fáilte roimh dhaoine a leithéid sin a dhéanamh. Inár gcásna ní ghlacaimid ach le b'fhéidir ceann as deich a thagann agus is minic a dhiúltaímid do shaothair agus chíonn tú sa siopa iad nó in áit éigin iad agus go breá bíonn cúiseanna éagsúla le rudaí mar sin. Is dócha go bhfuil roinnt údar a bheadh bunaithe agus ag foilsiú linn le fada agus go minic téimid thar n-ais chuig na húdair chéanna nó tagann na húdair chéanna chugainne agus chomh maith leis sin i gcaitheamh na mblianta do dheineamar roinnt taighde nó roinnt machnaimh ar dhaoine a d'fhéadfadh rud éigin a scríobh abraimis i nGaeilge rithfeadh sé liom, Éilís Ní Dhuibhne, bhí sí aitheanta mar údar Béarla agus do chuamarna chuici, ag fiafraí, tá Gaeilge aici agus bhíomar, is buntáiste mhór bheith ag plé le húdair a bhfuil ceird na scríbhneoireachta acu agus a thuigeann margadh freisin agus atá in ann a gcuid a chur in iúl, a mhalairt a tharlaíonn de ghnáth i gcúrsaí na Gaeilge, b'fhéidir go mbeadh Gaeilge ag duine nó fonn orthu rud a dhéanamh ach ní hionnan san b'fhéidir agus leabhar inléite a sholáthar. Éilís, is dócha, an duine is mó a ritheann liom sa ghrúpa sin agus Dermot Somers duine eile, dhein sé cúpla leabhar dúinn a bhí éagsúil, bímid ag iarraidh beagán éagsúlachta a thabhairt isteach sa scéal freisin mar, ag iarraidh b'fhéidir, do dheineamar iarracht roinnt leabhartha a fhoilsiú a mbeadh téamaí nó ábhar iontu nach mbeadh ar fáil go ginearálta roimhe sin i nGaeilge. Mar shampla cúpla leabhar ag Dermot agus cúpla leabhar ag Alex Hijmans, sin duine eile ar chuamar chuige a bhfuil cúlra suimiúil aige fhéin mar ní Éireannach in aon chor é, agus éiríonn cuibheasach maith leis na leabhair ach, an ceann is fearr liom fhéin is ea an chéad cheann a chur sé amach Favela ina labhrann sé ar chúrsaí na Brasaíle agus mar sin, mar is beag seans a bhíonn againn bheith ag léamh mar gheall ar dhaoine go mbeadh duine as tír eile ag cur síos ar chultúr eile ar fad fós agus é sin ar fad á dhéanamh i nGaeilge. Is maith linn na leabhartha, is maith linn, más féidir, formáidí éagsúla a chleachtadh leis na leabhair ní dóigh linn gur chóir don fhoilsitheoir a bheith srianta don leabhar idir dhá chlúdach cló agus tá, go háirithe le cúpla bliain, tá beagnach 40 ríomhleabhar foilsithe againn. Déanfaimid eagrán nó leagan ríomhleabhair d'fhormhór na saothar ficsean agus chomh maith leis sin tá sé sin an-oiriúnach i gcás na leabhar sin a bheadh, atá as cló, mar ní fiú athchló a chur orthu, b'fhéidir nach gceannófaí ach 20 nó 30 cóip in aghaidh na bliana agus ní fiú míle cóip eile a ordú. Is féidir a rá go bhfuil an ríomhleabhar ann agus ar fáil. Chomh maith leis sin téann tú timpeall ar saghas cúngrach na siopaí agus na fadhbanna go léir a bhaineann leis sin, is féidir le haon údar a rá lena phobal nó lena pobal fhéin is féidir é a cheannach ó Amazon, má tá tú i do luí ar an trá is féidir leat saothar le hÉilís Ní Dhuibhne a cheannach agus é a léamh ar an trá gan éirí.

[16.36]

Is deacair a rá, do bheinnse ag féachaint air mar léiriú breise ar an saothar, tá leabharlanna ag déanamh cuid den cheannach anois, ag caitheamh cuid den airgead ag ceannach na ríomhleabhar seachas na leabhair chló, réitíonn sé fadhbanna stórála agus a leithéid, níl sé ana-chostasach ríomhleabhar a dhéanamh sa bhreis ar an mbunrud, tá an t-airgead go léir dáiríre sa leagan cló, ní dóigh liom gur mhaith linn go nglacadh ríomhleabhair áit na mbunleabhar ach i dteannta a chéile is fearr iad. Taitníonn siad le daoine de gach aois agus tá an-chuid den dream óg a bhíonn ag léamh a déarfaidh leat gur fearr leo na gnáthleabhair so tá sé suimiúil gur daoine b'fhéidir de m'aois féin, chífeá daoine ar an traein leis an Kindle, nílim ag caint ar leabhartha Gaeilge go speisialta, ach is maith le daoine rud éigin éadrom a bheith acu agus na leabhair, so tá timpeall is 40 leabhar againn déanta go dtí seo agus ba mhaith linn leanúint leis sin agus leagan fuaime a dhéanamh más féidir de roinnt leabhar.

Is dóigh gur leag Cois Life béim ón tús ar dhearadh maith a bheith ar na leabhair agus ní fhéadfainn a rá go mbímid ag breathnú timpeall is go bhfeicimid aon rud níos fearr ar siúl ag daoine eile, chomh maith leis sin is maith linn a shamhlú go mbímid ag foilsiú ábhar nach smaoineodh foilsitheoirí eile ar ábhar den chineál céanna, mar shampla leabhar a chuireamar amach anuraidh le Alex Hijmans Splancanna ó Shaol Eile saghas fóta-iriseoireachta atá ansin tá pictiúir agus tá aiste ghearr ag gabháil le gach ceann acu. Ba mhaith linn uair éigin ach an t-am a bheith againn chun an obair a phleanáil agus é a choimisiúnú, ba mhaith linn roinnt ábhar faisnéise a fhoilsiú i nGaeilge. Tá bearna ollmhór ansan. Ní féidir siúl isteach is leabhar cócaireachta, leabhar garraíodóireachta, leabhar faoi do shláinte, tá roinnt leabhar spioradálta ann is dócha ag foilsitheoirí den tsórt sin ach níl leabhartha den chineál wellness nó wellbeing níl faic den tsórt sin ar fáil i nGaeilge agus ceapaim go mb'fhéidir go mbímid i gcoitinne, muid fhéin agus foilsitheoirí eile, ag breathnú róchúng. Tá an litríocht thar a bheith tábhachtach ach tá rudaí eile ann freisin.

Is dócha go bhfeicimse athrú fiú amháin le 3 nó 4 bliana agus ní ábhar suimiúil é seo do lucht éisteachta ach tá méadú as cuimse ar an méid riaracháin is gá a dhéanamh chun an stát a shásamh agus táimid ag maireachtaint, ní bhaineann sé seo leis na gcúlú eacnamaíochta, tá Cois Life thar a bheith beag, tá fostaí amháin againn, táimid ag plé le dhá eagras maoinithe a bhfuil clár agus spriocanna éagsúla acu agus bail orthu, tá siad i dteideal a leithéid a bheith acu agus is maith an rud é go bhfuil an tacaíocht sin againn ach glacann sé b'fhéidir mí d'am na hoifige a bheith ag plé le hiarratais mhaoinithe, leis na héilimh airgeadais i gcaitheamh na bliana. Má théann éileamh airgeadais isteach, má tá dhá euro mícheart sa suimiú tiocfaidh sé ar ais arís, tríd an bpost. Ní mór an rud ar fad a dhéanamh agus bíonn an oiread píosaí páipéir ag teastáil ní hamháin go gcaithfidh tú cuntais iniúchta a bheith agat agus bíonn agus tá sé sin láncheart ach ní hamháin sin ach caithfidh tú a lán fianaise i gcaitheamh an ama a sholáthar ar an ábhar céanna a dhéanann an cuntasóir is an t-iniúchóir é a dhearbhú i ndeireadh na bliana, ní thuigim ó thalamh cad ina thaobh go bhfuil gá leis sin agus tá sé ana-dheacair. Ba mhaith linn a bheith ag plé leis na leabhair, leis na húdair, le margaíocht na leabhar, ach tá breis agus breis agus breis ama á ídiú ar phíosaí páipéir.

[20.40]

Is dócha go bhfuilimid bródúil as éagsúlacht na leabhar, ní aon teideal amháin, tá cuid de na teidil mhóra ar caitheadh a lán ama leo ar nós fiú Seanfhocla Chonnacht cúpla bliain ó shin a raibh CD leis agus bunachar seanfhocal le dearadh le cur isteach ann, Dúlra Oileáin Árann leabhar a thóg an t-uafás ama freisin agus tá sé ana-dheas go bhfuil a leithéid ann i nGaeilge. Bhí leagan áirithe de i mBéarla roimhe sin. Bíonn an oiread ama i gceist le tionscadail den tsórt sin agus ó thaobh na litríochta, braithimid go bhfuil údair agus saothair foilsithe nach mbeadh tar éis teacht amach le foilsitheoir eile mara mbeadh Cois Life ann agus táimid mórálach as san. Chomh maith leis sin éiríonn go han-mhaith le cuid de na teidil, bímid ag caint ar mhargadh beag bídeach ar theidil eile, ach tá 120 leabhar nó mar sin foilsithe againn le 20 bliain anuas agus tá athchló déanta ar b'fhéidir 15 acu sin agus bheadh 10 gcinn nó dosaen ceann acu a dhíol go hard os cionn míle cóip, cuid acu, bhuel cúpla ceann abair Hurlamaboc le hÉilís Ní Duibhne díoladh 7 nó 8,000 míle cóip. Aistríodh é yeah agus bhí caibidil as ar chúrsa na hardteistiméireachta, is dócha gur chuidigh sé sin ag tráth éigin ach bhí sé tar éis díol go maith, bhí díol maith air roimhe sin.

Ó thaobh na filíochta tá dhá shaghas ábhar, bhuel, trí shaghas ábhar foilsithe againn, do dheineamar cúpla cnuasach, cúpla dialann, sórt dírithe ar an ngnáthphobal, daoine ar mhaith leo teacht a bheith acu ar chúpla dán agus aistriúchán ag gabháil leo. Dhein Ciarán Mac Murchaidh iad sin Lón Anama agus Filíocht Ghrá na Gaeilge, tá Filíocht Ghrá na Gaeilge ana-dheas mar leabhar, tá ealaín ana-dheas leis chomh maith ag Anna Nielsen. Ceannaíonn daoine, bíonn ceannach, nó bhí ceannach cuibheasach maith ar na leabhair sin agus déarfainnse go mb'fhéidir go bhfuil margadh áirithe i gcóir bronntanas i gceist. Tá leabhair mar sin go deas le bronnadh ar dhuine éigin agus sin margadh a mbímidne ag díriú air méid áirithe abraimis le Leabhar Laethanta Dhonla Uí Bhraonáin, tá ag éirí go hana-mhaith leis sin. Tá rudaí mar sin agus ceapaimid go bhféadfaí rudaí i bhfad níos suimiúla a dhéanamh ó thaobh díolamaí ilteangacha nó dátheangacha Gaeilge agus rudaí eile. An chúis is dócha nach bhfuilimid tar éis iad sin a thionscnamh ná go dteastódh, go réadúil, theastódh eagarthóir a bheadh ag plé leis sin nach mór ar bhonn leanúnach chun go mbogfadh tionscadal den chineál sin ar aghaidh i gceart.

Táimid tar éis rogha dánta a fhoilsiú le cúpla duine, Greagóir Ó Dúill agus Liam Ó Muirthile an ceann eile a tháinig amach anuraidh agus táimid tar éis cnuasaigh aonair, cnuasaigh níos lú a fhoilsiú le roinnt filí. De ghnáth ní rachaimis amach á lorg ach sa chás go dtiocfadh rud éigin a mbeadh suim againn ann foilsímid iad agus cúpla cnuasach a dhein Liam dírithe ar dhaoine óga. Dhein sé ceann bunaithe ar thréimhse a chaith sé i Múscraí leis na scoileanna, ag scríobh leis na páistí saghas tionscadal logánta a bhí ann agus dhein sé ceann eile ansin An Seileitleán agus véarsaí seilí eilí. Dáiríre ní féidir filíocht i dteanga ar bith a fhoilsiú gan cúnamh stáit, tá tacaíocht fiú amháin i mBéarla chun filíocht a fhoilsiú ach ós ag caint ar an bhfilíocht atáimid tá cúpla slí an fhilíocht a léiriú sa bhfocal scríofa agus ábhar fuaime, is fiú go mór is dóigh linne ábhar fuaime a chur le leabhar filíochta agus chomh maith leis sin bíonn an file ag dul timpeall, so tá persona an fhile féin thar a bheith tábhachtach agus ní dócha gur fiú mórán a bheith ag cur leabhar filíochta amach mara bhfuil file agat atá in ann dul ar an gcamchuairt agus é fhéin nó í fhéin a chur in iúl, a chur ar an ardán go maith.

Táimid ann fós, déarfaidh mé an méid sin, tá dúshlán mór maidir le margaí liteartha maidir le daoine a léifidh ábhair i nGaeilge mar gheall ar go dtaitníonn sé leo agus nach gá dóibh é a dhéanamh le haghaidh scrúdú éigin nó a leithéid ach b'fhéidir go mbímid ródhian orainn fhéin uaireanta mar tá fhios agam i gcuid mhaith de na teangacha eile nach mórtheangacha iad, abair sa tSlóivéin agus sna tíortha sin, ní haon náire leo clórith 400, 500 cóip a dhéanamh de leabhartha liteartha agus a bheith sásta leis agus bímidne ag ceapadh go gcaithfidh gach duine a bheith i do Cecelia Ahern agus Booker prizes agus a leithéid. Táimid ag maireachtaint leis an gcultúr agus leis an margadh agus leis an teanga is mó ar domhan agus tá sé ana-dheacair tú fhéin a chur in iúl i gcomórtas leis sin.

Tá fadhbanna móra dáileacháin ag na foilsitheoirí Gaeilge ar fad mar dáiríre níl ach córas amháin i gceist agus tá sé sin faoi scáth Fhoras na Gaeilge, ÁIS an t-ainm atá air. Déanann siad a ndícheall ach níl an struchtúr agus níl an fhoireann cuimsitheach a ndóthain acu chun seirbhís mhaith, an tseirbhís a theastódh, a chur ar fáil agus tá na foilsitheoirí Gaeilge róbheag iontu fhéin chun a bheith ag dul ar an mbóthar. Déantar roinnt díolachán díreach, déantar díolacháin ar líne agus tá sé sin ag méadú. Tá an díolachán ar líne ag méadú go seasta ach tá sé fós beag ach tá fadhbanna dáileacháin ann agus dáiríre má tá an méid seo airgid le caitheamh ag an stát ar fhoilsitheoireacht na Gaeilge ba chóir dóibh é a dheimhniú go mbeadh na leabhair á ndáileadh ar bhealach níos éifeachtaí ná mar atá.

No comments:

Post a Comment